Home » Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Voorafgaande vermelding:

Deze algemene voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de klant, zoniet uitdrukkelijk dan toch impliciet bij gebreke van enige reactie binnen de acht dagen na de eerste kennisname ervan. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elk contract aangegaan met de NV Clima & Partners. Zij zijn aan te treffen op de keerzijde van elk door haar gebezigd document alsmede op haar website: www.climaenpartners.be

Met kennisname wordt bedoeld: de overhandiging van het eerste document uitgaande van Clima & Partners of eerste consultatie van haar website door de opdrachtgever.

 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, verhuur van materialen, verkoop van materialen en levering van diensten in de ruimste zin van het woord, gedaan aan of aangegaan met derden.

1.2 Indien de algemene voorwaarden van de klant in strijd zijn met huidige voorwaarden, zijn uitsluitend onze voorwaarden bindend.

1.3 Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze voorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van Clima en Partners, zijn eerst van toepassing tegenover laatstgenoemde nadat zij uitdrukkelijk schriftelijk en ondertekend door de bestuurder van Clima en Partners zijn bevestigd.

 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

2.2. Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders bedongen, exclusief BTW, exclusief ontwerpkosten en bevatten geenszins de kosten voor vervoer van de goederen die door de klant bijkomend moeten worden betaald of anders contractueel overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes worden verstrekt op basis van de door de klant verstrekte tekeningen en opmetingen. Clima en Partners is geenszins verantwoordelijk voor onvolledige, onjuiste of misleidende informatie verstrekt door de klant.

Alle door Clima en Partners opgestelde documenten en ontwerpen blijven exclusief eigendom van de verkoper. De klant mag hiervan geen gebruik maken behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke machtiging van Clima en Partners.

Ontwerpen blijven geheel onze eigendom en mogen onder geen enkel beding aan derden voor welk oogmerk ook ter inzage gegeven worden of door derden ter realisatie van een project, worden gebruikt. De klant is bij overtreding van dit verbod een schadevergoeding van 30% per inbreuk op de aanbestedingswaarde van het uitgetekende project, verschuldigd.

2.3. Indien na de datum van de offerte een of meerdere facturen van leveranciers een wijziging ondergaan is Clima en Partners gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Bestelling

De bestelling is een eenzijdige koopbelofte en verbindt de besteller tot aankoop en betaling van de bij bestelling beschreven goederen, alsook tot betaling van de bestelde uitvoeringswerken.

4. Levertijden

4.1. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk zullen worden nagekomen, wordt elke aansprakelijkheid van Clima en Partners wegens niet- of vertraging van de levering uitgesloten.

4.2. Overschrijding van de levertijd onttrekt de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen.

4.3. Door overschrijding van de levertijd zal de opdrachtgever niet gerechtigd zijn tot annulering van de te leveren goederen of diensten.

4.4. De koper verbindt er zich toe om de verkoper Clima en Partners te vergoeden voor alle kosten en schade die het gevolg zijn van het feit, dat de goederen niet op het aangegeven tijdstip geleverd

 5. Plaats van de levering

Goederen worden geacht geleverd te zijn in de magazijnen van Clima en Partners-leverancier.

Goederen die op de werf geleverd worden, verblijven daar op risico van de klant/bouwheer.

Clima en Partners is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade aan goederen die op de werf worden geleverd, dit vanaf het tijdstip van de levering tot de verwerking ervan.

6. Leveringen

6.1.Klachten dienen, op straffe van rechtsverval, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de geleverde goederen of diensten, schriftelijk met aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs te worden ingediend.

6.2.Klachten ontheffen de opdrachtgever niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze voorwaarden gestelde termijn.

6.3. Indien de klacht gegrond blijkt, zal Clima & Partners zulks kenbaar maken aan de opdrachtgever en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden de goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke goederen, dan wel de opdrachtgever te crediteren voor ten hoogste de minderwaarde van het geleverde goed, zonder tot enig andere of meerdere schadevergoeding gebonden te zijn.

6.4. Retourzendingen kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier geschieden.

6.5. Indien de klacht gegrond blijkt in geval van geleverde diensten, zal Clima & Partners zulks kenbaar maken aan de opdrachtgever en daarbij het recht hebben alsnog de te leveren diensten op degelijke wijze te laten uitvoeren, zonder hiervoor aan opdrachtgever extra kosten door te verrekenen.

7. Transport

7.1. Kosten van verpakkingen, expreszendingen, speciaal transport en dergelijke zijn ten koste van de opdrachtgever, evenals langere wachttijden dan strikt noodzakelijk bij het laden en lossen van goederen.

7.2. Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending c.q. ophalen op risico van de opdrachtgever.

7.3. Bij aflevering en ophalen van goederen dient opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden, alsmede controle uit te voeren op aantallen van de te leveren of op te halen goederen.

7.4. Aantallen en specificatie van geleverde c.q. opgehaalde goederen zoals omschreven op verzendings- of ontvangstbonnen van leverancier zijn bindend tenzij opdrachtgever ter plaatse kan aantonen dat deze aantallen en specificaties verschillen met de werkelijkheid.

8. Aansprakelijkheidsbeperking

Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van onze verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door onze opzettelijke of zware fout of door bedrog. Clima & Partners kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Clima & Partners kan nooit aansprakelijk gesteld zijn voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Ingeval Clima& Partners aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, meer in het bijzonder het gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zonder dat het schadebedrag de verzekeringswaarborgen en limieten van de door Clima& Partners afgesloten verzekeringspolissen BA-uitbating en BA-nalevering kan overschrijden. Op aanvraag kunnen de attesten en limieten van deze verzekeringen door de klant bekomen worden, zodat de verzekeringslimieten door de klant worden geacht gekend te zijn.

9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Clima & Partners liggen en op grond waarvan redelijkerwijze geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen de hieronder genoemde omstandigheden, waarvan de opsomming uitdrukkelijk niet limitatief is, niet c.q. niet tijdige levering toeleveranciers, ziekte van personeel van Clima & Partners, gebreken in de hulp- of transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen; gebrek aan grond- of hulpstoffen, brandstoffen en/of elektriciteit, eventuele stijging van de vraag aan de zijde van opdrachtgever, vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

10. Uitsluiting compensatie

Ook als de opdrachtgever van oordeel is dat de hem geleverde goederen of diensten ondeugdelijk zijn, moet hij onverkort aan zijn betreffende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoen. Hij is niet gerechtigd door hem gepretendeerde tegenvorderingen op Clima & Partners te compenseren.

11. Betaling

11.1. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen dienen betalingen als volgt te gebeuren: voorschot 30% voor de aanvang der werken, afrekening uiterlijk op de vervaldatum van de factuur, zijnde acht dagen na de factuurdatum, de datum van de factuur niet inbegrepen.

11.2. Indien door opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden, zijn zonder verdere ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd zoals voorzien in de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand en dit vanaf de vervaldatum der facturen.

11.3.Bij gebreke aan vrijwillige betaling is bovendien door de opdrachtgever een forfaitair verhogingsbedrag verschuldigd van 10% op de verschuldigde hoofdsom ter dekking van de incasso- en administratiekosten. Bovendien wordt conform art.8 van de Wet van 22.11.2013 (uitgezonderd particulieren) een forfaitaire vergoeding van €40,00 per factuur die onbetaald is gebleven voor administratieve kosten aangerekend.

11.4. Clima & Partners behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs, zelfs indien deze werden verwerkt of vervreemd.
Zolang de betaling niet werd uitgevoerd, is de koper er niet toe gerechtigd deze goederen te verplaatsen, te verpanden, te bezwaren of er enig recht op te vestigen.

11.5. In geval van wanbetaling op de vervaldag van de factuur kan Clima & Partners op eerste verzoek per aangetekend schrijven de onmiddellijke teruggave van de geleverde goederen vorderen, waarbij de kosten van teruggave en terugvervoer door de koper worden gedragen.

11.6. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal en het verzekeringscontract ter inzage te geven.

11.7. De klant machtigt Clima & Partners onherroepelijk de zaak ter plaatse te inspecteren.

Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

12. Studiewerk en Materiaal

Wordt pas door Clima & Partners in bestelling gegeven na ontvangst van de betaling van het voorschot of anders contractueel overeengekomen.

13. Garantieverplichtingen

De garantieverplichtingen van Clima & Partners op de geleverde goederen verlopen volgens de wettelijke norm of anders contractueel overeengekomen.

Garantie start op moment van voorlopige ingebruikname van de installatie. Een ingebruikname wordt ook aanzien als een stilzwijgend akkoord voor voorlopige oplevering.

Clima & Partners is geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd in geval de installatie tijdens of na de garantieperiode om welke reden dan ook tijdelijk uitvalt of dient uitgeschakeld te worden om herstellingswerken uit te voeren.

14. BTW-tarief – woning ouder dan 10 jaar

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste 10 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur m.b.t. die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

15. Algemeen

15.1. Op alle onder deze voorwaarden aangegane transacties, de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking en/of geschillen daaronder uitdrukkelijk begrepen, is ook in geval van levering en/of oplevering in het buitenland, Belgisch recht van toepassing, inclusief de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

15.2.Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdend, ook in geval slechts een der partijen een geschil als geschil aanmerkt, zullen in eerste instantie worden berecht door de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zulks behoudens die gevallen waarin de vrederechter ratio materie bevoegd is, dan is de Vrederechter te Schilde de te vatten rechtsmacht.